65883

EK ierosina publiskas nodokļu pārredzamības noteikumus starptautiskiem uzņēmumiem
12.04.2016
"Ieviešot prasības, ka lielākajiem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā, jāsniedz publiski pārskati, Komisija šodien uzņemas vadošo lomu, lai panāktu lielāku pārredzamību uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā,"vēsta preses dienests.

Tas norāda, ka otrdien iesniegtā priekšlikuma pamatā ir EK darbs, kas vērsts uz uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanas novēršanu ES - saskaņā ar aplēsēm šādas apiešanas dēļ ES valstis gadā zaudē 50–70 miljardus eiro nodokļu ieņēmumu.

Papildinot citus priekšlikumus, kuru mērķis ir ieviest informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, šis priekšlikums paredz prasību starptautiskiem uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas Savienībā un kuru kopējie ienākumi pārsniedz 750 miljonus eiro gadā, publicēt galveno informāciju par to, kur tie gūst peļņu un kurās ES valstīs maksā nodokļus. Tādi paši noteikumi attiektos uz ārpus ES esošu valstu starptautiskiem uzņēmumiem, kuri veic darījumus ES. Turklāt uzņēmumiem būtu jāpublicē arī kopsummas par pārējiem nodokļiem, kas samaksāti ārpus ES.

Priekšlikums piedāvā vienkāršu un proporcionālu veidu, kā uzlabot lielu starptautisku uzņēmumu pārskatatbildību nodokļu jautājumos, nesamazinot to konkurētspēju. Tas attiektos uz tūkstošiem lielu uzņēmumu, kas darbojas Eiropas Savienībā, bet neskartu mazos un vidējos uzņēmumus.

Priekšlikums turklāt paredz stingrākas pārredzamības prasības attiecībā uz uzņēmumu darbību valstīs, kuras neievēro starptautiskos standartus labas nodokļu pārvaldības jomā. Komisija turpinās darbu, kas aizsākts tās ārējā nodokļu uzlikšanas stratēģijā, ar nolūku iespējami ātri sagatavot pirmo kopējo ES sarakstu ar šādām nodokļu jurisdikcijām.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais EK viceprezidents Valdis Dombrovskis norāda: "Cīņa pret nodokļu apiešanu ir viena no šīs Komisijas galvenajām prioritātēm. Vienlaikus jānodrošina cieša sadarbība starp nodokļu iestādēm un publiska pārredzamība. Šodien mēs informāciju par starptautisku uzņēmumu grupu maksāto uzņēmumu ienākuma nodokli darām viegli pieejamu sabiedrībai, neuzliekot jaunus slogus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pienācīgi ievērojot komercnoslēpumus. Pieņemot šo priekšlikumu, Eiropa apliecina, ka ir uzņēmusies vadošo lomu cīņā pret nodokļu apiešanu."

Otrdien iesniegtais priekšlikums paredz grozīt Grāmatvedības direktīvu, lai nodrošinātu, ka lielas uzņēmumu grupas katru gadu publicē pārskatu, kas parādītu katrā dalībvalstī gūto peļņu un maksājamos un samaksātos nodokļus. Šī informācija paliks pieejama piecus gadus. Pamatojoties uz kontekstuālu informāciju (apgrozījums, darbinieku skaits un darbības veids), būs iespējams veikt uz informāciju balstītu analīzi, un šāda informācija būs jāsniedz par katru ES valsti, kurā uzņēmums darbojas, kā arī par tām nodokļu jurisdikcijām, kuras neievēro labas nodokļu pārvaldības standartus (tā dēvētajām nodokļu paradīzēm). Kopsummas būs jānorāda arī par darbībām citās nodokļu jurisdikcijās visā pasaulē. Priekšlikums ir rūpīgi izvērtēts, lai nodrošinātu to, ka netiek publicēta konfidenciāla informācija par darījumiem.

Pamatojoties uz EK nesenajām inciatīvām, kas vērstas pret nodokļu apiešanu un tās papildinot, obligātā publiskā pārskatu sniegšana par katru valsti atsevišķi nodrošinās pilsoņiem iespēju rūpīgi pārbaudīt starptautisko uzņēmumu rīcību nodokļu jomā. Savukārt tas mudinās uzņēmumus maksāt nodokļus tajā vietā, kur gūta peļņa.

Pārskatu sniegšana palīdzēs īstenot centienus gūt labāku ieskatu dalībvalstu nodokļu sistēmās un identificēt trūkumus un neatbilstības, tādējādi labāk izgaismojot uzņēmumu ienākuma nodokļa apiešanas cēloņus un sekas.

EK 2015. gada jūnijā sāka plaša mēroga novērtējumu par potenciālo pasākumu ietekmi, kas saistīti ar publiskās pārskatu sniegšanas prasību ieviešanu attiecībā uz starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas ES . Tas tika veikts, padziļināti analizējot dažādas politikas iespējas, kā arī rīkojot mērķtiecīgas apspriedes, lai samērotu mērķus, ieguvumus, riskus un aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar uzņēmumu ienākuma nodokļa pārredzamības aspektu uzlabojumiem. Šodien iesniegtais priekšlikums atspoguļo šā darba rezultātu.

Priekšlikums ir cieši saistīts ar Administratīvās sadarbības direktīvas pārskatīšanu, par kuru dalībvalstis politiski vienojās 2016. gada martā un kurā ir prasība, lai konkrēti starptautiski uzņēmumi sniegtu ES nodokļu iestādēm pārskatu par katru valsti atsevišķi.

Direktīvas priekšlikums ir iesniegts Eiropas Parlamentam un ES Padomei, un EK cer, ka tas tiks drīz pieņemts koplēmuma procedūrā. Kad jaunā direktīva būs pieņemta, visām ES dalībvalstīm tā būs jāievieš savos tiesību aktos gada laikā no tās stāšanās spēkā, piebilst EK preses dienests.
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis