Komisija pieņem priekšlikumu par Eiropas Darba iestādi
13.03.2018


Šīs iniciatīvas papildina Paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas pārraudzību; paziņojums būs cieši saistīs ar Eiropas politikas koordinēšanu pusgada ietvaros.


Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Eiropā patlaban notiek stabila izaugsme, paaugstinās arī nodarbinātības līmenis, taču mums jāpanāk, lai šajā procesā visi būtu ieguvēji. Minētā pakete šā uzdevuma izpildei piedāvā panākt, ka cilvēku dzīvi un darbu visā Eiropas Savienības teritorijā reglamentē visiem zināmi un visu ievēroti noteikumi, pabeigt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, palielināt atbalstu sociālajām tiesībām un galveno uzmanību pievērst sociālās aizsardzības pieejamībai. Sociāli spēcīgāka Eiropa ir ilgtspējīgāka Eiropa.”


Pēdējos desmit gados mobilo pilsoņu, proti, tādu pilsoņu skaits, kuri dzīvo un strādā (vai dažkārt tikai strādā) citā dalībvalstī, ir gandrīz divkāršojies, 2017. gadā sasniedzot 17 miljonus. Eiropas Darba iestāde privātpersonām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm palīdzēs maksimāli izmantot iespējas, ko paver darbaspēka tiesības brīvi pārvietoties, un nodrošināt, ka darbaspēka mobilitāte notiek taisnīgi. Šai iestādei ir trejādi mērķi.


Pirmkārt, tā iedzīvotājus un uzņēmumus informēs par nodarbinātības iespējām, mācekļu vietām, mobilitātes shēmām, pieņemšanu darbā, kā arī konsultēs par tiesībām un pienākumiem, kas saistītas ar dzīvi, darbu un (vai) darbošanos citā ES dalībvalstī.
Otrkārt, tā atbalstīs sadarbību starp valstu iestādēm pārrobežu situācijās, palīdzot tām panākt, lai mobilitāti sargājošie un reglamentējošie ES noteikumi būtu viegli un efektīvi ievērojami. Mūsdienās brīvo darbaspēka apriti reglamentē apjomīgs ES tiesību aktu kopums, un vairāki no šiem noteikumiem, piemēram, par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju ES teritorijā un tādiem jautājumiem kā darba ņēmēju norīkošana pakalpojumu sniegšanā, tiek grozīti un modernizēti. Prioritārais uzdevums ir ne vien panākt, lai šie noteikumi būtu taisnīgāki un labāk piemēroti savam uzdevumam, bet arī lai tie visās ekonomikas nozarēs tiktu pareizi, vienkārši un iedarbīgi piemēroti un izpildīti. Piemēram, minētā iestāde palīdzēs panākt kvalitatīvāku informācijas apmaiņu, atbalstīs valsts iestāžu darbībspējas palielināšanu, kā arī palīdzēs tām īstenot saskaņotas un kopīgas pārbaudes. Tādējādi nostiprināsies dalībnieku savstarpējā uzticēšanās, uzlabosies to sadarbība ikdienā un tiks novērsta iespējama krāpšana vai noteikumu pārkāpšana.
Treškārt, Eiropas Darba iestāde spēs darboties kā starpnieks un nogludināt risinājumus pārrobežu strīdos, kas var rasties, piemēram, tādas uzņēmumu pārstrukturēšanas gadījumā, kurā iesaistītas vairākas dalībvalstis.
Eiropas Darba iestāde tiks izveidota kā jauna decentralizēta ES aģentūra; ES likumdošanas cikla iznākumā 2019. gadā tai vajadzētu būt jau izveidotai un darboties. Lai atvieglotu iestādes izveidi un lai nodrošinātu, ka pēc izveides tā drīz vien darbosies pilnā sparā, Komisija izveido arī padomdevēju grupu, kurā iesaistītas svarīgākās ieinteresētās personas un kuras uzdevums ir izskatīt ar iestādes turpmāko darbību saistītos praktiskos elementus.


Turpmākā rīcība
Eiropas Darba iestāde. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru šo regulas priekšlikumu tagad izskatīs Eiropas Parlaments un Padome. Komisijas vērienīgais mērķis ir, lai iestāde 2019. gadā jau būtu izveidota un darbotos.
Piekļuve sociālajai aizsardzībai. To tagad pētīs Padome, kas, balstoties uz Komisijas priekšlikumiem ES kompetences jomās, var pieņemt ieteikumus.
Šodien publiskoto iniciatīvu paketi Komisija Briselē notiekošajā 15. marta Padomes sanāksmē iesniegs valstu nodarbinātības un sociālo lietu ministriem. 2018. gada 22. un 23. marta Eiropadomes sanāksmē Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai atkal pievērsīsies arī valstu un valdību vadītāji.


Plašāka informācija: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_lv.htm
 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis