83113

EK: Eiropas kapitāla tirgi būs efektīvāki un tiks labāk uzraudzīti
20.12.2017


EK ierosina veikt pārskatīšanu divos virzienos - lai atvieglotu dzīvi mazākām ieguldījumu sabiedrībām un vienlaikus lielākām, sistēmiskām ieguldījumu sabiedrībām piemērotu tādu pašu režīmu kā Eiropas bankām. Ieguldījumu sabiedrības un pakalpojumi, ko tās sniedz, ir vitāli svarīgi labi funkcionējošai kapitāla tirgu savienībai (KTS).Līdztekus bankām Eiropas Savienības (ES) kapitāla tirgi balstās uz vairākiem tūkstošiem mazu un lielu ieguldījumu sabiedrību, kas sniedz konsultācijas klientiem, palīdz uzņēmumiem izmantot kapitāla tirgus, pārvalda aktīvus un nodrošina tirgus likviditāti, tādējādi sekmējot ieguldījumus visā ES. ES ir nepieciešami spēcīgāki kapitāla tirgi, lai sekmētu ieguldījumus, rastu jaunus finansējuma avotus uzņēmumiem, piedāvātu mājsaimniecībām labākas iespējas un stiprinātu ekonomisko un monetāro savienību, norādīja pārstāvniecībā.Saskaņā ar trešdien iesniegtajiem priekšlikumiem vairākumam ieguldījumu sabiedrību ES vairs netiks piemēroti noteikumi, kas sākotnēji tika izstrādāti bankām. Tas samazinās administratīvo slogu, stimulēs konkurenci un palielinās ieguldījumu plūsmas, kas ir kapitāla tirgu savienības prioritātes, nekaitējot finanšu stabilitātei. Vienlaikus lielākajām un sistēmiskākajām ieguldījumu sabiedrībām tiktu piemēroti tādi paši noteikumi un uzraudzība kā bankām.Priekšlikuma galvenie elementi Ieguldījumu sabiedrībām ir svarīga loma ietaupījumu un ieguldījumu plūsmu veicināšanā visā ES. Tās sniedz virkni pakalpojumu, kas ieguldītājiem ļauj piekļūt vērtspapīru un atvasināto finanšu instrumentu tirgiem. Šie pakalpojumi ietver ieguldījumu konsultācijas, portfeļa pārvaldīšanu, rīkojumu izpildi klientu uzdevumā, finanšu instrumentu tirdzniecību un palīdzību uzņēmumiem rast līdzekļus kapitāla tirgos.Priekšlikumā ir iekļauti šādi elementi: jauni un vienkāršāki prudenciālie noteikumi attiecībā uz lielāko daļu ieguldījumu sabiedrību, kuras nav sistēmiskas, nekaitējot finanšu stabilitātei, un grozīti noteikumi, lai nodrošinātu, ka lielas, sistēmiskas ieguldījumu sabiedrības, kas veic bankām līdzīgas darbības un rada riskus, kuri līdzīgi banku riskiem, tiek regulētas un uzraudzītas tāpat kā bankas. Līdz ar to Eiropas Centrālā banka, veicot savas uzraudzības funkcijas (vienotais uzraudzības mehānisms), uzraudzītu šādas sistēmiskas ieguldījumu sabiedrības banku savienībā. Tas nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus lielo un sistēmisko finanšu iestāžu starpā.Kapitāla prasības vismazākajām un ar vismazāko risku saistītajām ieguldījumu sabiedrībām tiks izklāstītas vienkāršākā veidā. Noteikumi būs vispusīgi un pietiekami spēcīgi, lai aptvertu ieguldījumu sabiedrību riskus, taču pietiekami elastīgi, lai ņemtu vērā dažādos darījumdarbības modeļus un nodrošinātu, ka šīs sabiedrības var saglabāt komerciālo dzīvotspēju. Šīm sabiedrībām netiktu piemērotas nekādas papildu prasības attiecībā uz korporatīvo pārvaldību vai atalgojumu.Attiecībā uz lielākām sabiedrībām noteikumi ievieš jaunu veidu, kā izmērīt to riskus, balstoties uz šo sabiedrību darījumdarbības modeļiem. Attiecībā uz sabiedrībām, kuras tirgo finanšu instrumentus, noteikumi tiks apvienoti ar spēkā esošo noteikumu vienkāršotu versiju.Priekšlikumā kā kredītiestādes papildus definētas tās sistēmiskās ieguldījumu sabiedrības, kuras veic konkrētas bankām līdzīgas darbības, piemēram, parakstīšanu un tirdzniecību savā vārdā, un kuru aktīvi pārsniedz 30 miljardus eiro. Šīm sistēmiskajām sabiedrībām pilnā apjomā tiks piemēroti tādi paši noteikumi kā bankām. Kā paziņots EK pārskatā par Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI), tas nozīmē, ka šo sabiedrību operācijām dalībvalstīs, kuras piedalās banku savienībā, tiek piemērota ECB tieša uzraudzība vienotajā uzraudzības mehānismā.EK priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja, ka noteikumiem jābūt samērīgiem un atbilstošiem darbības riska pakāpei. "Mazākām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām tiks atvieglots administratīvais slogs, piemērojot vienkāršākas prasības, kas vairāk atbilst to riska profilam, savukārt lielākas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuru radītie riski ir salīdzināmi ar banku riskiem, būtu jāregulē un jāuzrauga tāpat kā bankas," uzsvēra Dombrovskis.Viņš norādīja, ka jaunie noteikumi palīdzēs visām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām īstenot mērķi – piesaistīt patērētāju un ieguldītāju ietaupījumus uzņēmumiem. Jaunie noteikumi arī atbalstīs efektīvi funkcionējošus kapitāla tirgus, vienlaikus nodrošinot finanšu stabilitāti.Darba ietvaros pie kapitāla tirgu stiprināšanas EK savā Kapitāla tirgu savienības rīcības plāna vidusposma pārskatā paziņoja, ka tā ierosinās efektīvāku prudenciālo un uzraudzības sistēmu attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām.Visās dalībvalstīs Eiropas ekonomikas zonā ir vairāki tūkstoši ieguldījumu sabiedrību. Lielākā daļa šo sabiedrību ir mazas vai vidēja apmēra un koncentrējas uz ieguldījumu konsultāciju sniegšanu, rīkojumu saņemšanu, nosūtīšanu un izpildi, kā arī portfeļu pārvaldīšanu. Atšķirībā no kredītiestādēm ieguldījumu sabiedrības nepieņem noguldījumus un neizsniedz aizdevumus. Tas nozīmē, ka šīs sabiedrības ir krietni mazāk pakļautas kredītriskam un riskam, ka noguldītāji īsā laikā izņems savu naudu, skaidroja pārstāvniecībā.Šodienas pārskats ir daļa no EK REFIT programmas un ir saskaņā ar Kapitāla prasību regulā (KPR) paredzētajām pilnvarām. Tā mērķis ir nodrošināt, ka kapitāla, likviditātes un citas galvenās prudenciālās prasības attiecībā uz ieguldījumu sabiedrībām ir noteiktas pareizi. KPR prasības lielākoties koncentrējas uz bankām un nav pilnībā piemērotas visām ieguldījumu sabiedrībām. 


 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis