Eiropas Komisija vienojas ar Grieķiju par trīs gadu finanšu palīdzības programmu
19.08.2015


Pēc vairākus mēnešus ilgām intensīvām sarunām šī programma ļaus kliedēt nedrošību, stabilizēt ekonomisko un finanšu situāciju un palīdzēs Grieķijai atgriezties pie ilgtspējīgas izaugsmes, kuras pamatā ir stabila valsts finanšu politika, uzlabota konkurētspēja, darbotiesspējīgs finanšu sektors, darbavietu radīšana un sociālās nevienlīdzības samazināšana. Saskaņā ar ESM līguma 13. pantu saprašanās memorands ietver reformu mērķus un uzdevumus, kuri jāizpilda, lai saņemtu ESM finansējumu, kas tiks piešķirts pakāpeniski atkarībā no paveiktā. Reformu ieviešanu uzraudzīs Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku un iespēju robežās – Starptautisko Valūtas fondu, regulāri pārskatot programmas nosacījumu izpildi. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga lietās Valdis Dombrovskis, kurš parakstīja saprašanās memorandu Eiropas Komisijas vārdā, sacīja: "Visas eirozonas valstis ir atbalstījušas jauno aizdevuma programmu – Grieķijai ir vēl viena iespēja atgūt savstarpējo uzticību, finanšu stabilitāti un paļāvību. Tagad ir būtiski strauji ieviest nospraustās reformas, lai Grieķija varētu atgūt konkurētspēju un panākt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi."  

Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera politiskajām vadlīnijām EK līdzšinējās sarunās pievērsa īpašu uzmanību jaunās aizdevuma programmas sociālajam aspektam, lai panāktu, ka reformas tiek piemērotas taisnīgi un necieš grieķu tautas neaizsargātākā daļa. EK šodien publicē programmas sociālās ietekmes novērtējumu, kurā secināts: ieviešot to pilnā apmērā un noteiktajos termiņos, programmā minētie pasākumi ļaus Grieķijai atgriezties pie stabilitātes un izaugsmes sociāli atbildīgā veidā un palīdzēs risināt Grieķijas smagākās sociālās problēmas.  

Eiropas Komisija pievērsīs uzmanību, piemēram, šādiem jautājumiem:
• garantēta iztikas minimuma pakāpeniska ieviešana un vispārējas veselības aprūpes nodrošināšana;
• taupības pasākumu proporcionalitāte iedzīvotāju ienākumu līmenim;
• izdevumu samazināšana jomās, kas tieši neietekmē parasto pilsoņu maciņus, piemēram, aizsardzība vai naudas efektīvāks izlietojums daudzviet valsts sektorā; 
• privilēģiju izskaušana konkrētām interešu grupām, piemēram, pakāpeniski atceļot nodokļu atlaides kuģu īpašniekiem un zemniekiem, vai neskaitāmo izņēmumu likvidēšana, piem., samazinātās PVN likmes dažām salām vai nepamatotu subsīdiju piešķiršana;
• sociālo partneru lomas stiprināšana un darba koplīgumu slēgšanas sistēmas modernizācija;
• cīņa pret korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nereģistrētu darbu;
• atbalsts caurskatāmākai un efektīvākai valsts pārvaldei, kas ietver virzību uz neatkarīgāku nodokļu administrēšanu, ministriju reorganizāciju un ciešāku darba algas sasaisti ar darba uzdevumiem.

Lai papildinātu aizdevuma programmu un panāktu tās veiksmīgāku ieviešanu, Eiropas Komisija 15. jūlijā nāca klajā ar darbavietu radīšanas un izaugsmes plānu Grieķijai. Līdz 2020. gadam tiks piešķirti apmēram 35 miljardi eiro investīcijām iedzīvotāju prasmēs un uzņēmumos. Palielinot sākotnējā priekšfinansējuma apmēru 2014.–2020. gada finansējuma programmām Grieķijā par 7 procentpunktiem, miljards eiro no šai valstij piešķirtajiem līdzekļiem būs pieejams ātrāk, lai drīzāk varētu uzsākt jaunu ES līdzfinansētu projektu realizāciju.  

 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis